15 વર્ષની દીકરી બધા લોકો પાસેથી મદદ માંગી રહી હતી, એક વ્યક્તિએ તેને પૂછ્યું આવું કેમ કરી રહી છે તો કારણ જાણીને તે વ્યક્તિ પણ…

વાતાવરણ ઠંડુ હતું એટલે તે ઠંડી પણ ખૂબ જ અનુભવી રહી હતી અને તેમ છતાં ત્યાંથી પસાર થયેલા લોકો પાસેથી મદદ માંગી રહી હતી પરંતુ લગભગ બધા લોકો જે ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા તે તેને અવગણી રહ્યા હતા. આટલી નાની ઉંમરમાં આ દીકરીના આવા દિવસો કેમ આવી ગયા એને લઈને તે વ્યક્તિ વિચારવા લાગ્યો. દીકરીના ચહેરા પરથી તો તે અંદરથી ખૂબ જ તૂટી ચૂકેલી લાગતી હતી.

તરત જ તે વ્યક્તિએ પોતાનું ભોજન સમાપ્ત કર્યું ત્યાર પછી ઉભો થઈને તે કાફેની બહાર ગયો અને દરવાજા પાસે બેઠેલી એ દીકરીને જમવા માટે થોડા પૈસા આપ્યા. તેને પૈસા આપ્યા ત્યારે જોયું કે તે દીકરી રડી રહી હતી અને તેના હાથમાં શું છે એ જોવા માટે જરા નજીક ગયા તો તે વ્યક્તિને દેખાયું કે એના હાથમાં એક નાનું બાળક હતું.

error: Content is Protected!