સામાન્ય ભુલ માટે નોકરને મૃત્યુદંડ આપ્યો તો નોકરે એવું કર્યુ કે રાજા પણ તેને પુછવા લાગ્યા…

એક રાજા હતો જેને શિલ્પકલા એકદમ પ્રિય હતી, કોઈપણ જાતની મૂર્તિ તેમજ શિલ્પ વગેરેની શોધ માટે ઘણા સમય સુધી તે રાજા દેશ પરદેશ માં ફરતા રહેતા હતા. અને દેશ પરદેશ ફરતી વખતે જો કોઈપણ મૂર્તિ તેઓને પસંદ આવી જાય તો તરત જ તેઓ ખરીદી લેતા અને પોતાના રાજમહેલમાં લાવીને રાખી દેતા હતા. અને લાવીને રાખી દેતા એટલું જ નહીં પરંતુ તેઓ પોતે તેની દેખરેખ પણ કરાવતા હતા.

રાજા ના મહેલમાં આવી બધી મૂર્તિઓ રાખવા માટે એક અલગ જ આખો રૂમ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં આવી રાજાને પ્રિય હોય તેવી અનેક મૂર્તિઓ રાખવામાં આવી હતી. આ રૂમમાં અસંખ્ય મૂર્તિઓ પડી હતી પરંતુ આ બધી મૂર્તિઓ માંથી ત્રણ એવી મૂર્તિઓ હતી જે રાજાને તેના જીવથી પણ વધારે વહાલી હતી. રાજમહેલમાં દરેક લોકો જાણતા હતા કે આ મૂર્તિઓ પ્રત્યે રાજાને ખૂબ જ પ્રેમ છે. એક વખત જ્યારે બધી મૂર્તિઓની સાફ-સફાઈ એક નોકર કરી રહ્યો હતો ત્યારે ભૂલથી પહેલી ત્રણ મૂર્તિ ની સાફ સફાઈ કરતી વખતે એક મૂર્તિ હાથમાંથી નીચે પડી અને તૂટી ગઈ.

તુરંત જ આ વાતની ખબર રાજાને પડી ગઈ એટલે રાજાને ખૂબ જ ગુસ્સો આવ્યો કારણકે એ ત્રણ મૂર્તિઓ તેને ખૂબ જ વહાલી હતી. રાજાએ તરત જ તે નોકરને મૃત્યુદંડ આપવાનો નિર્ણય કર્યો.

સજા સંભળાવવામાં આવી પછી નોકરે માત્ર એક જ મૂર્તિ તોડી હતી તો ફરી પાછો તે રૂમમાં જઈને બીજી બંને મૂર્તિ જેનાથી રાજાને ખૂબ જ પ્રેમ હતો એ પણ તોડી નાખી. આ જોઈને બધા લોકો આશ્ચર્ય ચકિત રહી ગયા.

રાજા પોતે પણ પહેલેથી ગુસ્સે હતા તેઓને વધારે ગુસ્સો આવ્યો રાજાએ તરત જ તેનો કરને બીજી બંને મૂર્તિ તોડવાનું કારણ પૂછ્યું.

error: Content is Protected!