જાણો એ જગ્યાનું રહસ્ય જ્યાં આસપાસ આવતી કોઈ પણ વસ્તુ થઈ જાય છે રહસ્યમય રીતે ગાયબ

આજે આપણું વિજ્ઞાને ઘણી પ્રગતિ કરી લીધેલી છે પરંતુ આજે પણ એવા ઘણા રહસ્યો છુપાયેલાં છે જેની બુદ્ધિ હજુ સુધી ઉકેલાઈ નથી. અને કદાચ કોઈ દિવસ ઉકેલાય પણ નહીં. એમાં…