96 વર્ષના દાદાને જજ સાહેબે પૂછ્યું તમે ઝડપથી ગાડી કેમ ચલાવી રહ્યા હતા? ત્યારે દાદા નો જવાબ સાંભળીને અદાલતમાં હાજર રહેલા બધા લોકો…

વિદેશમાં બનેલી આ સત્ય ઘટના છે, છેલ્લે સુધી વાંચજો ખૂબ જ હૃદય સ્પર્શી છે… જજ સાહેબ દરરોજની જેમ આજે પણ અદાલતમાં આવ્યા અને તેના ટેબલ પર કેસના કાગળ પડ્યા હતા.

થોડા સમય પછી અદાલતમાં એક માણસ પ્રવેશ કરે છે. તે માણસના ચહેરા ઉપરથી તેની ઉંમરનો અંદાજ લગાવીએ તો અંદાજે 90 થી પણ વધારે ઉંમરના હશે અત્યંત વૃદ્ધ દેખાતા હતા.

error: Content is Protected!