96 વર્ષના દાદાને જજ સાહેબે પૂછ્યું તમે ઝડપથી ગાડી કેમ ચલાવી રહ્યા હતા? ત્યારે દાદા નો જવાબ સાંભળીને અદાલતમાં હાજર રહેલા બધા લોકો…

એ માણસ જાણે એક એક પગલું ભરતાં ભરતાં એ જ વિચારી રહ્યો હતો કે મને અદાલતમાં શું કામ બોલાવવામાં આવ્યો હશે?

એ દાદા ત્યાં આવી અને પાસે રહેલી ખુરશીમાં બેસ્યા ત્યાર પછી જજ સાહેબ ની સામે જોયું. જજ સાહેબે તેની સામે સ્માઇલ કરીને તેને કહ્યું ગુડ મોર્નિંગ, સાહેબ.

તે દાદા પાછો જવાબ આપી અને કહ્યું ગુડ મોર્નિંગ જજ.

error: Content is Protected!