70 વર્ષની ઉંમરે દાદાએ નવો ધંધો ચાલુ કર્યો, કારણ જાણી તમે પણ…

વાત તાજેતરની છે, હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં જ મારે વસ્તુ લેવા અર્થે બહાર જવાનું થયું. મોટાભાગે જે કામ માટે બહાર નીકળ્યો હોય તે કામ પતાવીને સીધું પાછા ફરવું એ જ મારી આદત છે. પરંતુ આ વખતે ખબર નહીં કેમ પરંતુ કંઈક અલગ થયું.

હું જે વસ્તુ લેવા ગયો હતો એ વસ્તુ લઈને પાછી ફરતી વખતે એક દુકાનની સામે એક દાદા એક થેલો ખભા પર લટકાવી ત્યાં ઊભા હતા જમણા હાથેથી ખભા પર લટકાવેલા થયેલા ને ટેકો આપી રહ્યા હતા અને ડાબા હાથમાં ચાર ચશ્મા પકડી રાખ્યા હતા. જમણા હાથેથી જે રીતે તેઓ થેલા ને ટેકો આપી રહ્યા હતા એ જોતાં જ લાગતું હતું કે ઘણા સમયથી થયેલો ઊંચકીને થાકી ગયા હશે એટલે કદાચ જમણા હાથેથી થેલા ને જરા ટેકો આપીને ખભાને આરામ મળે તેઓ પ્રયાસ કરી રહ્યા હોય.

error: Content is Protected!