આજે સૂર્ય ગ્રહણની સાથે શનિ જયંતિ પણ છે, ભૂલથી પણ આ કામ નહીં કરતા નહીં તો…

એક માન્યતા પ્રમાણે એવું પણ માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે કાચ નો સામાન ખરીદવો વર્જિત માનવામાં આવે છે. એટલા માટે આ દિવસે બજારમાંથી કાચની વસ્તુઓ ખરીદીને ઘરે લાવી જોઈએ નહીં.

આ દિવસે પવિત્ર છોડો જેવા કે તુલસી, પીપળો વગેરેના પાન ક્યારેય તોડવા જોઈએ નહીં. કારણ કે આવું કરવાથી શનિનો પ્રકોપ લાગી શકે છે.

આ દિવસે ઘણાં લોકોની માન્યતા પ્રમાણે અમુક નવી વસ્તુઓ જેવી કે નવા કપડા તેમજ નવા ચંપલ કે જૂતા ન ખરીદવા જોઈએ. કારણકે આવી નવી વસ્તુઓ ખરીદીને ઘરે લઈને આવવું તે આ દિવસે શુભ માનવામાં આવતું નથી.

error: Content is Protected!