પિતાએ સંપત્તિના ભાગ પાડવા માટે વાત કરી તો નાના દીકરાએ કહ્યું તમે રહેવા દો, ભાગ તો હું જ પાડીશ. પિતાએ કારણ પૂછ્યું તો નાના દીકરા એ કહ્યું…

કેતન એ ઘરમાં આવીને તેના પિતા પર જાણે સહમત ન હોય એમ કહેવા લાગ્યો પપ્પા મને જીગ્નેશ એ કહ્યું કે તમે સંપત્તિના ભાગ પાડવા માંગો છો, પરંતુ તમે જેમ કહ્યું કે તમે ભાગ પાડશો એ નિર્ણય મને બરાબર નથી લાગતો. અને વાત રહી અમારા બંને ભાઈઓની તો અમારા બે ભાઈઓ વચ્ચે કેવી રીતે ભાગ પાડવા એ તમે નક્કી ન કરો.

error: Content is Protected!