પિતાએ બંને દિકરાને ભણાવીને વિદેશ નોકરી કરવા મોકલ્યા, પરંતુ નિવ્રુત થયા પછી પિતાએ દિકરાને પાછા બોલાવ્યા તો દિકરાઓએ કહ્યું…

સુરેશભાઈ ના બે દીકરા હતા. બંને દીકરા ભણવામાં ખૂબ જ હોંશિયાર હતા અને બન્ને દીકરાઓને પેટે પાટા બાંધીને પણ બન્ને દીકરાઓને ભણાવવામાં સુરેશભાઈએ કોઈ ખામી નહોતી રાખી. સુરેશભાઈ ના બંને દીકરા ભણવામાં હોશિયાર હોવાથી બંને દીકરાઓ એન્જિનિયર બને છે.

સુરેશભાઈ ની સામાન્ય નોકરી હતી, તેમ છતાં તેઓએ બંને દીકરાને ભણાવ્યા અને સુરેશભાઈ પોતાને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી માનતા હતા કારણ કે બંને પુત્ર ભણીને એન્જીનિયર થઈને વિદેશમાં નોકરી કરવા માટે ગયા હતા.

વાર્ષિક લગભગ એક કરોડ રૂપિયા જેટલું વેતન તેના પુત્રોને મળતું હતું. હવે સુરેશભાઈનો પણ નિવૃત્તિનો સમય આવે છે સુરેશભાઈ પોતે નિવૃત થયા પછી એવું વિચારે છે કે બંનેમાંથી જો કોઈ એક દીકરો ભારત પાછો આવી જાય તો તેની સાથે રહે, પરંતુ વિદેશ ગયા પછી પાછું ભારત આવવા માટે બંનેમાંથી એક પણ દીકરો તૈયાર ન થયો.

error: Content is Protected!