પત્નીએ પતિ પાસે આવી કહ્યુ છોકરાઓ આપણાથી અલગ થવા માંગે છે, ભાગ પાડી આપો. પતિ આ વાત સાંભળી ગુસ્સે થઈ ગયો અને કહ્યું…

સરપંચ વાતની શરૂઆત કરી અને કહ્યું જો છોકરાઓને ભેગા રહેવું તે ફાવતું ન હોય તો ભાગ પાડી આપો એ જ સારી વાત છે. જેટલી વસ્તુઓ છે એ પ્રમાણે સરખી રીતે બધાને ભાગ પાડી દો અને હવે કિશોરભાઈ તમે અને તમારી પત્ની કહો કે તમે કયા દીકરા સાથે રહેશો?

કિશોરભાઈ સરપંચ ને હજુ કંઈ પણ જવાબ આપે તે પહેલા રમેશ બોલી ઉઠ્યો અરે એમાં શું પૂછવાનું હોય, બાપુજી ચાર મહિના મારા ઘરે રહેશે, ચાર મહિના વચલા ભાઈ ના ઘરે રહેશે,અને ચાર મહિના નાના ભાઈને ઘરે રહેશે.

જાણે રમેશ પહેલેથી આ વાત તેના બન્ને ભાઇઓ સાથે નક્કી કરીને આવ્યો હોય એ રીતે બંને ભાઈઓને ઔપચારિકતા માટે પૂછ્યું, આ નિર્ણય બરાબર છે ને? બંને ભાઈઓએ તરત જ કહ્યું હા ઠીક છે. અમને આ નિર્ણય મંજુર છે.

સરપંચ બોલ્યા ચાલો એ તો નક્કી થઈ ગયું કે કિશોરભાઈ અને તેની પત્ની તેના ત્રણેય દીકરાની ઘરે ચાર ચાર મહિના સુધી રહેશે. તો હવે કિશોર દાદા ઘર,જમીન તેમજ બીજી કોઈ મિલકત હોય તેના ભાગ કરી નાખો.

કિશોરભાઈ અંદરથી ખૂબ ગુસ્સે હતા પરંતુ દીકરાઓના મનમાં શું છે એ વાત જાણવા માટે તે કશું બોલ્યા નહીં. એમાં પણ આ ચાર મહિના દરેક દિકરાને ઘરે જઈને કિશોરભાઈ અને તેની પત્નીએ રહેવાનું આ વાતથી તો તેનો ગુસ્સો જાણે આસમાન ઉપર પહોંચી ગયો હતો.

ઘણા સમયથી એક શબ્દ ન બોલેલા કિશોરભાઈ હવે બોલ્યા શેનો ભાગ પાડવો છે? શેની વહેચણી?

પછી બધા દીકરાની સામું જોઈ અને બોલ્યા ભાગ અને વહેંચણી તમે નહીં પરંતુ હું એટલે કે તમારો બાપ કરશે…

સાંભળી લો મારો ફેસલો… ત્રણેય દીકરાઓએ પહેરેલે કપડે આ ઘરમાંથી નીકળી જવાનું છે. પછી ચાર મહિના વારાફરતી વારા મારા ઘરે આવી અને રહેવાનું. એટલે કે ચાર મહિના મોટો રહેશે, બાકીના ચાર મહિના વચલો રહેશે અને પછીના ચાર મહિના નાનકો અહીં રહેવા આવશે. અને આ સિવાયના મહિનાઓની વ્યવસ્થા જેને જેમ કરવી હોય એમ કરી શકે છે…

error: Content is Protected!