માતાએ જમીનનો ભાગ પાડ્યો તો એક દીકરાએ કહ્યું હું મારી જમીનમાંથી બહેનને કશું નહીં આપું. માતા કંઈ બોલ્યા નહીં, પરંતુ વર્ષો પછી તે દીકરાનો…

ચાર્મી ૩ ભાઈઓ વચ્ચે એક બહેન હતી. બે ભાઈ નોકરી કરતા હતા અને એક ભાઈને પોતાનો ધંધો હતો. ચાર્મી ના લગ્ન થયાને 10 વર્ષ થઈ ચૂક્યા હતા. ચાર્મી ને સંતાનમાં એક દીકરો હતો, અને તેના ત્રણેય ભાઈઓ ના લગ્ન થઈ ચૂક્યા હતા. ચાર્મી ના પિતા થોડા વર્ષો પહેલાં જ અવસાન પામ્યા હતા. અને ચાર્મી ના માતા ત્રણેય ભાઇઓ સાથે એક જ ઘરમાં રહેતા હતા.

error: Content is Protected!