માતા નદીને કાંઠે કપડાં ધોઇ રહી હતી. એવામાં મગરે આવીને તેના બાળકને પકડી લીધો, ત્યાર પછી માતાએ કર્યું એવું કે…

તમે બધા જાણતા હશો ગામડામાં કપડાં ધોવા માટે વોશિંગ મશીન ભાગ્યે જ જોવા મળે, મોટાભાગના લોકો ગામડે નદીકાંઠે કપડાં ધોતા હોય છે.

એક ગામડાની જ આ વાત છે, એક સ્ત્રી નદીકાંઠે કપડાં ધોઇ રહી હતી. તે કપડાં ધોવા આવતી હતી ત્યારે કરે બીજું કોઈ બાળકને સાચવવા માટે ન હતું આથી બાળકને પણ પોતાના સાથે લાવી હતી. નદીથી નજીક રમવાની તો બાળકને ના પાડી હતી તે કપડાં ધોઇ રહી હતી અને સાથે સાથે પોતાના બાળક પર પણ ધ્યાન રાખી રહી હતી.

error: Content is Protected!