જ્યારે પણ તમે જીવનથી કંટાળીને નિરાશ થઈ જાઓ ત્યારે આ વાંચી લેજો, મુંબઇમાં બનેલી અત્યંત પ્રેરણાદાયી સત્ય ઘટના છે…

એક વૃદ્ધ માણસ, ૭૫ વર્ષની ઉંમરના આ માણસને બે દીકરા હતા અને એ બે દીકરાઓને કુલ મળીને ચાર બાળકો હતા. ૭ વર્ષ પહેલા તેનો મોટો દીકરો ઘરેથી કામે ગયા પછી પાછો જ ના આવ્યો અને અઠવાડિયા પછી ખબર પડી કે તેનો દીકરો હવે આ દુનિયામાં નથી રહ્યો. માત્ર ૪૦ વર્ષની ઉંમરમાં તેનું દેહાંત થઈ ગયું.

error: Content is Protected!