ગરીબ પતિ પત્નીના ઘરે અડધી રાત્રે કોઈએ દરવાજો ખખડાવ્યો, દરવાજો ખોલીને બહાર જોયું તો…

અષાઢ મહિનાની એક કાળી અંધારી રાત હતી, બહાર ખૂબ જ ભયંકર વરસાદ થઇ રહ્યો હતો. નાની એવી ઝૂંપડીમાં રાકેશ અને તેની પત્ની બંને સૂઈ રહ્યા હતા, તે ઝૂંપડીમાં બે માણસો સુવે એટલે ત્રીજા માણસ માટે જગ્યા ન રહે એટલી નાની ઝૂંપડી હતી.

ભયંકર વરસાદ થઇ રહ્યો હોવાથી ઝૂંપડીમાં ઉપર તાલપત્રી રાખેલી હતી પરંતુ તેમાંથી પણ થોડું થોડું પાણી ઝૂંપડીમાં અંદર આવતું હતું. પતિ પત્ની ને આવી રીતે સુવાની આદત હોવાથી આ પાણી તેમને કંઈ પરેશાન નહોતું કરી રહ્યું. બંને સુઈ રહ્યા હતા.

error: Content is Protected!