ગરીબ પતિ પત્નીના ઘરે અડધી રાત્રે કોઈએ દરવાજો ખખડાવ્યો, દરવાજો ખોલીને બહાર જોયું તો…

એવામાં મધરાત્રી નો સમય થયો અને કોઈએ દરવાજો ખખડાવ્યો. રાકેશ જાગી ગયો તેની ઊંઘ ઊડી એટલે તેનું ધ્યાન ગયું કે કોઈ દરવાજો ખખડાવી રહ્યું છે. રાકેશ ભલે નાના એવા ઘરમાં રહેતો હતો પરંતુ તે ખૂબ જ સજ્જન માણસ હતો. તેને તેની પત્ની ને જગાડી ને કહ્યું, માલતી જરા જાગી જા… અને દરવાજો ખોલી દે કોઈ આવ્યું છે. તેની પત્ની દરવાજા પાસે જ સુતી હતી.

error: Content is Protected!