એક વ્યક્તિએ સંતને પૂછયું આ દુનિયામાં બધું ભગવાને બનાવ્યું છે તો ખરાબી(દુષ્ટતા) પણ એને જ બનાવી? ત્યારે તે સંતે એવો જવાબ આપ્યો કે એ વ્યક્તિની…

સત્સંગ ચાલુ થયો બધા લોકો તેના એક પછી એક સવાલ પૂછવા લાગ્યા ધીમે ધીમે આ વ્યક્તિનો પણ સવાલ પૂછવાનો વારો આવ્યો. તેને માઈક લઈને જગ્યા પરથી ઊભા થઈને સંતને કહ્યું મહારાજ મારા મનમાં એક સવાલ છે હું પૂછી શકું?

લગભગ ૨૨થી ૨૩ વર્ષના એ છોકરાને સંતે કહ્યું બોલ ને બેટા તારા મનમાં શું સવાલ છે?

તે વ્યક્તિએ સંતને પૂછયું આ દુનિયામાં જે પણ કંઈ છે એ બધું ભગવાને બનાવ્યું છે?

સંત એ જરા પણ સમય લીધા વગર તરત જ જવાબ આપ્યો અને કહ્યું હા આ દુનિયામાં બધુ ભગવાને બનાવ્યું છે.

તે વ્યક્તિ થોડો હસવા લાગ્યો, માઈકમાં હસતો હોવાથી દરેક લોકો તેની સામે જોવા લાગ્યા તેને આ જવાબમાં શું કામ હસવું આવ્યું એ જ બધા માટે આશ્ચર્યનો વિષય હતો… પછી તે વ્યક્તિએ ફરી પાછું કહ્યું તો આનો મતલબ એ થયો કે આ દુનિયામાં જે પણ કંઈ ખોટું થઇ રહ્યું છે એટલે કે જે પણ કંઈ દુષ્ટતા રહેલી છે તો આ દુષ્ટતા પણ ભગવાને બનાવેલી જ વસ્તુ છે ને?

error: Content is Protected!