એક વૃદ્ધ માજીએ જ્યૂસની દુકાનમાં રહેલા ગ્રાહક પાસે પૈસા માંગ્યા તો તે ગ્રાહકે પૈસા ની જગ્યાએ કહ્યું…

વર્ષો જૂની એક જ્યુસ ની દુકાન ઉપર બનેલી આ ઘટના છે, એક માણસ અંદાજે એની ઉંમર 50-55 હશે તેના મિત્ર મંડળ સાથે અહીં જ્યૂસ પીવા આવે. અને લગભગ 15 વર્ષથી આ એક જ જ્યુસ ની દુકાનના તેઓ ગ્રાહક હતા. અને દર રવિવારે તેઓ તેના મિત્ર મંડળ સાથે અહીં અચૂક મુલાકાત લેતા.

જ્યૂસની દુકાનના માલિક પણ તેને ઓળખવા લાગ્યા હતા, તેઓ બધા રવિવારે આવે અને મિત્ર મંડળ સાથે બેસીને ચર્ચા કરે આજુબાજુમાં શું થઈ રહ્યું છે તેની હસી-મજાક ચાલુ હોય અને એકબીજાની મશ્કરી તો ખરી જ. ભલે બધા લોકોની ઉંમર ૫૦થી ઉપર હશે પરંતુ બધા જૂના મિત્રો એટલે મળે ત્યારે અવાર નવાર હસી મજાક ચાલુ હોય.

error: Content is Protected!