એક વિદ્યાર્થીએ ક્લાસમાં ચોરી કરી, ત્યારે ક્લાસમાં જે શિક્ષક હતા એ વિદ્યાર્થીને વર્ષો પછી સ્કૂલની બહાર મળ્યા તો તેની સાથે વિદ્યાર્થીએ એવું કર્યું કે…

એક 25 વર્ષનો યુવાન છોકરો તેના મિત્ર ની સગાઈ માં ગયો હતો. ત્યાં સગાઈમાં બરાબર અંત સમયે અમુક ડેકોરેશન ની વસ્તુઓ ઘટી ગઈ એટલે તરત જ તેના મિત્ર એ આ યુવકને બધી ડેકોરેશનની વસ્તુઓ લાવવા માટે કહ્યું. યુવક તરત જ ત્યાંથી ડેકોરેશનની વસ્તુ લેવા માટે નીકળી ગયો.

ડેકોરેશન ની વસ્તુઓ જે હોટલમાં સગાઈ રાખી હતી એનાથી થોડે દૂર જ મળતી હતી એટલે પેલો યુવક તરત જ ત્યાં પહોંચી ગયો. અને જરૂરી વસ્તુઓ લીધી જેવો દુકાન માંથી બહાર નીકળી રહ્યો હતો કે તે દુકાનમાં ઉભા રહેલા એક માણસ ઉપર તેનું ધ્યાન ગયું. માત્ર બે જ સેકન્ડ લાગી એ માણસને ઓળખવામાં અને તરત જ તે માણસ પાસે જઈને યુવક બોલ્યો સર તમે મને ઓળખો છો?

error: Content is Protected!