ખેડૂત ઘરે આવી રહ્યો હતો ત્યારે રસ્તામાં પથ્થર હતા, એ પથ્થર કોઈને લાગે નહીં માટે રસ્તાની સાઈડમાં રાખ્યા પરંતુ પથ્થર નીચેથી…

એક નાનકડું ગામ હતું જેમાં ખેડૂત રહેતો, એક ખેડૂત પૈસાથી તો ખૂબ જ ગરીબ હતો પરંતુ તેના દિલમાં ખૂબ જ ઉદારતા હતી એટલે ઉદારતાની દ્રષ્ટિએ જોવા જઇએ તો તે ખૂબ જ પૈસાદાર હતો. અને આ ખેડૂત એટલો બધો પ્રામાણિક હતો કે કોઈ દિવસ ખોટું કામ નહીં કરવાનું અને કાયમ ગામના બધા જ લોકોને મદદ પણ કરવાની.

error: Content is Protected!