ખેડૂત ઘરે આવી રહ્યો હતો ત્યારે રસ્તામાં પથ્થર હતા, એ પથ્થર કોઈને લાગે નહીં માટે રસ્તાની સાઈડમાં રાખ્યા પરંતુ પથ્થર નીચેથી…

એક નાનકડું ગામ હતું જેમાં ખેડૂત રહેતો, એક ખેડૂત પૈસાથી તો ખૂબ જ ગરીબ હતો પરંતુ તેના દિલમાં ખૂબ જ ઉદારતા હતી એટલે ઉદારતાની દ્રષ્ટિએ જોવા જઇએ તો તે ખૂબ જ પૈસાદાર હતો. અને આ ખેડૂત એટલો બધો પ્રામાણિક હતો કે કોઈ દિવસ ખોટું કામ નહીં કરવાનું અને કાયમ ગામના બધા જ લોકોને મદદ પણ કરવાની.

એક રાત્રે તે પોતાના ખેતરે કામ કરી અને પછી પાછો આવી રહ્યો હતો. પાછા આવતા આવતા તે ગીતો ગાતો ગાતો ચાલી રહ્યો હતો એવામાં અચાનક તેનું ધ્યાન પડ્યું કે રસ્તામાં નીચે ઘણા બધા પથ્થર પડ્યા હતા.

રાતનો સમય હોવાથી ગામમાં એ રસ્તામાં લાઈટ તો નહોતી પરંતુ થોડો થોડો ચંદ્રનો પ્રકાશ આવી રહ્યો હતો એમાં તેને આ પથ્થર દેખાઈ ગયા. તેને ભગવાનનો આભાર માન્યો કે તેને પથ્થર દેખાઈ ગયા જો કદાચ પથ્થર ઉપર તેનો પગ આવી ગયો હોત તો કદાચ તે પડી ગયો હોત.

error: Content is Protected!