શહેરમાં રહેતા દિકરાને ગામડેથી માતાએ પત્ર મોકલ્યો, દિકરાએ પત્ર વાંચ્યો તો…

દીકરો શહેરમાં રહે છે, થોડા દિવસે ઘરે ફોન કરીને વાતચીત પણ કરી લેતો. તેના ઘરેથી પણ તેને ફોન આવતા વાતચીત નિયમિત પણે થતી રહેતી. પણ એક દિવસ અચાનક ઘર પાસે ટપાલી આવીને ઊભો રહ્યો અને કહ્યું સાહેબ તમારી માટે પત્ર આવ્યો છે.

આ તેના માટે નવીન વાત હતી, કારણ કે આ જમાનામાં પત્ર કોઈ લખી નહીં.

error: Content is Protected!