એક ઇન્ટરવ્યૂમાં પૂછવામાં આવ્યુ કે તમે BMW કેટલા દિવસમાં ખરીદી શકો? ગુજરાતી વેપારીએ જવાબમાં કહ્યું…

એક જગ્યા પર ઇન્ટરવ્યુ ચાલી રહ્યો હતો, તેમાં દરેક લોકોને લગભગ એક જ સવાલ પૂછવામાં આવતો હતો. તેમ છતાં લોકોના જવાબ અલગ અલગ આવતા હતા અને જવાબ પ્રમાણે તેઓનું અવલોકન કરવામાં આવી રહ્યું હતું.

એવામાં ઇન્ટરવ્યૂમાં દરેકને એક પ્રશ્ન પણ પૂછવામાં આવ્યો કે તમે BMW કેટલા દિવસમાં ખરીદી શકો?

એટલે આ પ્રશ્ન દરેક મહાનુભાવ અને પૂછવામાં આવ્યો જેમાં નામના કમાયેલા ડોક્ટર, એમબીએ થયેલા યુવક, એન્જિનિયર, અને સાથે એક ગુજરાતના વેપારીને આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો.

ઘણા વર્ષોથી પ્રેક્ટીસ કરી રહેલા અને નિદાનમાં પણ નિપુણ રહેલા ડોક્ટરે કહ્યું કે જો હું દિવસ-રાત મારા દવાખાનામાં પ્રેક્ટિસ કરું તો આશરે છ મહિનામાં તો BMW ખરીદી શકું.

એમબીએ કરેલા યુવકે પણ પોતાના તારણ અનુસાર ગણતરી કરીને થોડા વખત પછી તને જવાબ આપ્યો કે મારે અંદાજે આઠ મહિના જેટલું કામ કરવું પડે ત્યારે હું BMW ખરીદી શકું.

error: Content is Protected!