ગરીબ દિકરાનો પહેલો પગાર આવે છે, એટલે માતા માટે નવી વસ્તુ લઈને તેની પાસે જાય છે. વસ્તુ જોઈ માતાની આંખમાંથી…

રાત્રીના લગભગ સાત વાગ્યાનો સમય હતો, એક છોકરો એક શૂઝની દુકાનમાં આવે છે. છોકરો દેખાવથી અને પહેરવેશથી તો ગામડા નો રહેવાસી લાગી રહ્યો હતો. દુકાનદારે આ અંદાજ તરત જ લગાવી દીધો હતો. તેના મોઢા ઉપર એક અલગ પ્રકારનું જ તેજ દેખાઈ રહ્યું હતું.

છોકરા ને જોઈને તેની ઉંમર નો અંદાજો લગાવી એ તો આશરે ૨૦ થી ૨૨ વચ્ચે ની ઉમરનો એ છોકરો હશે.

જેવો દુકાનમાં અંદર પ્રવેશે છે કે દુકાનદારની પહેલી નજર તેના પગ પર જાય છે, સ્વાભાવિક છે કે કોઈપણ બુટ-ચપ્પલ ના વ્યાપારી ની પહેલી નજર ગ્રાહકના પગ પર જતી હોય છે.

દુકાનદારે તેના પગ પર જોયું પરંતુ તેના પગ પર તો લેધરના બૂટ પહેરેલા હતા. અને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે ચમકાવેલા પણ હતા.

આ બધું જોઇને તેને તેના મોઢા સામુ નજર કરી અને પૂછ્યું બોલો ને શું જોઈએ છે?

error: Content is Protected!