એક ભાઈએ લારીવાળા સાથે ખોટું કર્યું, થોડા જ દિવસોમાં તેની સાથે એવું થયું કે તે તરત જ…

એક ગરીબ વ્યક્તિ ફળ ની લારી ચલાવતો. લારી માટે તેનો ઘરનું ગુજરાન માંડ માંડ ચાલતું. અને ખર્ચ થયા પછી જો કોઇ પણ પૈસાની બચત થઈ હોય તો તરત જ તેના પરિવારને ગામડે મોકલાવી દેતો. વાત વર્ષો પહેલાની છે જ્યારે નોટ બંધી કરવામાં આવી હતી, નોટ બંધી થયા પછી આ વ્યક્તિ ની લારી ઉપર માણસો ઘણી વખત પાછા જતા માત્ર એટલા માટે કે તેઓ પાસે મોટી નોટ હોય અને આ વ્યક્તિ પાસે છુટ્ટા ના હોય.

થોડા જ દિવસો પછી કોઈએ તેને સજેશન આપ્યું કે ભાઈ તમે ઓનલાઇન પેમેન્ટ શું કામ નથી સ્વીકારતા, તે વ્યક્તિએ કહ્યું મારી પાસે મોબાઇલ નથી સાહેબ બેંકમાં ખાતું છે પરંતુ એ માટે મોબાઈલ હોવો જોઈએ એ મારી પાસે નથી અમારા ઘરમાં માત્ર એક જ મોબાઇલ છે જે મોબાઇલ ગામડે પડ્યો હોય છે.

error: Content is Protected!