દુકાનદાર પાસે સલાડ માગ્યું તો તેને કહ્યું સલાડ ખાલી થઈ ગયું છે, એટલે છોકરો બહાર ગયો અને એવી વસ્તુ લઈ આવ્યો કે આપણે વિચારી…

મારે કામ હોવાથી બજારમાં ગયો હતો, કામ પૂરું થયા પછી ખુબ જ ભુખ લાગી હતી એટલે એક લોજમાં ઉભો રહ્યો. સામાન્ય રીતે હું ક્યારેય બહાર ભોજન નથી કરતો કારણકે સીમિત આવક હોવાથી બહારનો એક્સ્ટ્રા ખર્ચો મારા ખિસ્સાને પરવડે તેમ નથી. પરંતુ આજે કડકડતી ભુખ લાગી હતી. અને લોજમાં પણ લખ્યું હતું કે 30 રૂપિયા ની થાળી, જેમાં પુરી શાક મળતા હતા.

error: Content is Protected!