દીકરી જમાઈને રેલવે સ્ટેશનમાં તેડવા જવાની ભાઈએ ચોખ્ખી ના પાડી દીધી, પિતાએ કારણ પૂછ્યું તો એવું બોલ્યો કે માતા-પિતા બંને…

આજે ઘર નું વાતાવરણ આનંદ ઉત્સાહ થી ભરપૂર હતું. બધા લોકો સાસરે થી લગ્ન પછી બીજી વખત પિયર આવતી દીકરી ના અને જમાઈ ના સ્વાગત માટે ઉત્સાહિત હતા. મહેમાન ને રેલવે સ્ટેશન તેડવા કોણ જશે એ વાત ની ચર્ચા ચાલતી હતી.

ત્યાં જ મોટા અવાજે બરાડા પડતા દીકરાનો અવાજ સંભળાય છે… “આટલું બધું દેવાની શું જરૂર છે? ખાલી ખોટા ખર્ચ કરવાની શી જરૂર છે? રેલ્વેસ્ટેશન તેડવા જવાની શું જરૂર છે. ટેક્ષી કરીને આવી જશે એ કઈ નાના છોકરા થોડા છે. હું કોઈને તેડવા નહીં જાઉં એ ચોખ્ખું કહી દઉં છું. બહેન બનેવી ના આવવાથી ભાઈ ગુસ્સા થી જાણે લાલપીળો થઈ ગયો હતો.

error: Content is Protected!