મહારાજ પાસે આવીને એક વ્યક્તિએ કહ્યું હું કઈ સારું કરવા જાવ તો લોકો મારો વિરોધ કરે છે, એના જવાબમાં મહારાજે તેને એવી સલાહ આપી કે…

મહાત્માના આદેશને કારણે તે વ્યક્તિ કિનારે જઈને તે લાકડી પર થોડો લોટ લગાડ્યો અને પછી પાણીમાં નાખી દીધી થોડી જ શિક્ષણમાં એક મોટી માછલી ત્યાં આવીને તે લાકડી માં ફસાઈ ગઈ, ત્યાં જ મહાત્મા તરત જ બોલ્યા જલ્દી કર તારી જેટલી હોય એટલી તાકાત કરીને મહેનતથી તે લાકડી ને બહારની તરફ ખેંચી લે.

સાધુ ના કહેવા પ્રમાણે પહેલી વ્યક્તિ એ એ જ કર્યું અને પેલી બાજુ માછલીએ પણ પુરી તાકાત કરીને ઝાડમાંથી છૂટવાની કોશિશ કરી એટલા માટે લાકડી તૂટી ગઈ.

તરત જ સંત એના હાથમાં બીજી લાકડી આપી અને કહ્યું આ લઇ લે, ભાઈ આ બીજી લાકડીથી માછલી પકડવાની કોશિશ કરો.

પેલા વ્યક્તિએ ફરી પાછું લાકડી માં લોટ લગાડીને પાણીમાં નાખી થોડા જ સમય પછી ફરી પાછી એક માછલી કાંટામાં આવી ગઈ. જેવી માછલી ફસાઈ ગઈ કે તરત જ સંત બોલ્યા કે એકદમ આરામથી ધ્યાનથી અને એકદમ ધીમે ધીમે લાકડી ને બહાર ખેંચ.

પહેલા વ્યક્તિ એવું જ કર્યું પરંતુ માછલીએ આ વખતે એટલો બધો જોશથી ઝટકો આપ્યો કે તે લાકડી તેના હાથમાંથી છૂટી ગઈ અને લાકડી જ નદીમાં પડી ગઈ.

સંત તેની સામે જોઈને બોલ્યા ઓહો લાગે છે માછલી બચીને ભાગી ગઈ, ચલો એક કામ કરો તો આ છેલ્લી લાકડીથી માછલી પકડવાની કોશિશ કરો. વ્યક્તિ એવું કરવાની કોશિશ કરી.

જેવી માછલી ફસાઈ કે તરત જ સંત બોલ્યા કે ધ્યાન થી, આ વખતે લાકડી પર વધારે પડતું જોર પણ ન લગાડતો અને ઓછું પણ જોર ન લગાડતો બસ જેટલું માછલી પોતાની શક્તિથી અંદર ખેંચે એટલી જ શક્તિથી તું લાકડી ને બહાર ખેંચી જે થોડા સમય પછી માછલી થાકી જશે અને લાકડી આરામ થી બહાર નીકળી શકે છે.

error: Content is Protected!