જહાજ ડુબી રહ્યુ હતું, એક યુવક તેની પત્નીને છોડીને જહાજમાંથી લાઈફબોટમાં કુદી ગયો, તેની પત્નીએ તેને બૂમ પાડીને કહ્યું…

એક પ્રોફેસર તેઓના વર્ગમાં એક વાર્તા કહી રહ્યા હતા.

પ્રોફેસરે કહ્યું,

એક વખત સમુદ્રની વચ્ચે એક મોટા જહાજ પર એક ખૂબ જ મોટો અકસ્માત થયો. કપ્તાને જહાજને ખાલી કરાવવાનો આદેશ આપ્યો. જહાજમાં એક યુવાન દંપતિ પણ હતા.

જ્યારે લાઈફબોટમાં મુસાફરી કરવા માટે તેઓ નો નંબર આવ્યો ત્યારે જોવા મળ્યું કે લાઇફ બોટમાં તો એક જ વ્યક્તિ માટે જગ્યા હતી. આ સમયે તે યુગલ માંથી તે યુવક યુવતીને છોડીને લાઇફ બોટમાં બેસી ગયો.

ડૂબતા જહાજ પર ઊભેલી યુવતીએ તેના પતિને બૂમ પાડી અને એક વાક્ય કહ્યું…

હવે પ્રોફેસરે વિદ્યાર્થીઓને પૂછ્યું તમને બધાને શું લાગે છે તે સ્ત્રીએ તેના પતિને શું કહ્યું હશે?

મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ તરત જ બોલી ઉઠ્યા કે સ્ત્રીએ એવું કહ્યું હશે કે હું તમને નફરત કરું છું અને કોઈએ કહ્યું સ્ત્રી એવું કહ્યું હશે કે હું તમને ધિક્કારું છું.

error: Content is Protected!