એક મિનિટનો સમય હોય તો વાંચજો, જીવનના રહસ્ય વિશે જાણવા મળશે

એક ફોટોગ્રાફરે દુકાન બહાર એક બોર્ડ લગાવીને રાખ્યું હતું. એ બોર્ડમાં લખ્યું હતું

50 રૂપિયામાં તમે જેવા છો તેવો ફોટો પડાવો.
80 રૂપિયામા તમે જેવું વિચારો છો એવો ફોટો પડાવો.
100 રૂપિયામાં તમે જેવું લોકોને બતાવવા ઈચ્છો છો એવો ફોટો પડાવો.

આ બોર્ડ લગાવ્યુ એને થોડા દિવસો થઈ ગયા હતા. અને લોકો તેની પાસે આવીને ઘણા ફોટા પડાવતા. આ બધું વર્ષો સુધી ચાલે રાખ્યું. ફોટાના ભાવ ઉપરનીચે થાય પરંતુ તમે આ બોર્ડ કાયમ ત્યાં જુઓ.

error: Content is Protected!