દીકરીના લગ્ન હતાં, અને દીકરીના પિતા ને કોઈ છોકરા એ ચિઠ્ઠી લખી જેમાં લખેલુ વાંચીને દીકરીના પિતા…

અતુલભાઇ ની દીકરીના લગ્ન હતાં અને બધા લોકો તેની તૈયારીમાં પડ્યા હતા. અતુલભાઇ ના સંતાનમાં માત્ર એક જ દીકરી હોવાથી તેના માટે તેના લગ્ન નું વિશેષ મહત્વ હતું. એટલા માટે જ પોતાની કંપનીમાંથી પોતે એક મહિનાની રજા લઈને ઘરે આવી ગયા હતા.

ઘરે આવીને બધી તૈયારીઓ વિશે તેઓ માહિતી લેતા અને કોઈ કામ બાકી હોય વગેરે વિશે પૂછતાં અને બધી તૈયારી પુરી કરાવતા. એકદિવસ કોઇ ખરીદીમાં બહાર ગયા હતા અને ત્યાંથી ઘરે આવ્યા.

error: Content is Protected!