ભિખારીને એક માણસ મળ્યો, તે માણસે તેને એવી સલાહ આપી કે ત્રણ જ મહિનામાં તે ભિખારી…

ભિખારી એટલામાં રમણીકભાઈ પાસે આવ્યો કદાચ રમણીકભાઈ ને સૂટ પહેરેલા જોઈને ભિખારીને થયું હશે કે આ કોઈ મોટા સાહેબ લાગે છે જે મને વધારે ભીખ આપશે પરંતુ રમણીકભાઈ પાસે ભીખ માંગી તો રમણીકભાઈ ચોખ્ખું કહી દીધું ભાઈ આગળ જતો રહે કંઈ નથી.

થોડા સમય સુધી તે ભિખારી ત્યાં જ ઊભો રહ્યો એટલે ફરી પાછું રમણીકભાઈ બોલ્યા ભાઈ મેં તને ના પાડી તો પણ તું અહીં ઊભો છે. કહ્યું નહીં કે જતો રહે…

તો ભિખારીએ રમણીકભાઈ ને કહ્યું સાહેબ મને કંઈક આપો ને મેં સવારથી કશું ખાધું પણ નથી,

એટલે રમણીકભાઈ એ કહ્યું હું તને આપુ પણ બદલામાં તું મને શું આપીશ? ભિખારીએ કહ્યું સાહેબ મારી પાસે તમને દેવા માટે કશું નથી. આટલું કહીને ફરી થોડી વાર ઉભા રહ્યો અને ત્યાંથી બસ ઉપડે તે પહેલાં જ બસમાંથી નીચે ઉતરી ગયો.

error: Content is Protected!