અઢળક પૈસો હોવા છતાં શેઠ કાયમ દુઃખી-દુઃખી રહેતા, એટલે શેઠના મિત્રે તેને એવી સલાહ આપી કે શેઠનું જીવન…

એક ખૂબ જ ધનવાન શેઠ હતા. વાત જ્યારે પૈસાની આવે તો શેઠ પાસે એટલો બધો પૈસો હતો કે તેને જીવનમાં પૈસાની કોઈ ખામી હતી નહીં. આ પૈસો તેને વારસામાં પણ મળ્યો હતો અને વારસા માંથી મળેલી સંપત્તિ માલમિલકતને તેઓએ પણ પોતાની મહેનતથી આગળ વધારી હતી.

શેઠ પાસે એટલી બધી સંપત્તિ હતી કે તેની કદાચ આવનારી ૭ પેઢીઓ પણ કંઈ કામ ન કરે તો પણ તેઓ ભૂખે ના મરે. અને શેઠ રહેતા હતા તે મકાન ને મકાન નહીં પરંતુ આલીશાન બંગલો કેવો પડે, ફિલ્મમાં બતાવનારા બંગલા પણ ઝાંખા પડે એવો બંગલો શેઠનો હતો.

error: Content is Protected!