40 સેકન્ડ થશે આ વાંચતા, પણ આખી જિંદગી યાદ રહી જાય એવી વાત શીખવા મળશે, છેલ્લે સુધી વાંચજો

બાજનું અંદાજિત આયુષ્ય લગભગ ૭૦ વર્ષ જેટલું હોય છે, પરંતુ જ્યારે તેની ઉંમર ૪૦ વર્ષ જેટલી થાય ત્યાર પછી બાજ ની ચાંચ વાંકી થવા લાગે છે તેમજ તેના પગના નખ પણ અતિશય વધવા લાગે છે.

આ સહિત તેની ઉડવાની પાંખો માં પણ ફેરફાર થવા લાગે છે અને તે હવે પહેલાની જેમ ઊડી શકતું નથી.

error: Content is Protected!