એક માણસ ફળ લેવા માટે બજારમાં ગયો. એક ફળ ની રેકડી પાસે કોઈ નહોતું ઊભું એટલે ત્યાં નજીક ગયો, નજીક જઈને જોયું તો ત્યાં…

રોજની જેમ ગઇકાલે પણ ઓફિસેથી નીકળતી વખતે ઘરે ફોન કરીને પૂછ્યું કશું લાવવાનું તો નથી ને? ઘરેથી ફળનો ઓર્ડર આવી ગયો.

ફળ ખરીદવા માટે રસ્તામાં આવી રહેલી એક બજારમાં ગયો, એ બજારમાં લગભગ ઘણા સમયથી જતો આવું છું. મોટાભાગે લગભગ એક જગ્યાએથી જ ફળ લેવાનું થાય કારણકે એ ફળ વેચનાર નો સ્વભાવ પણ ખૂબ જ સુંદર છે અને તેની પાસે ફળ પણ ખૂબ જ સારા હોય છે.

error: Content is Protected!